Black Kite

Zwarte Wouw Zwarte Wouw
Audio: 

F. Sottile ( www.xeno-canto.org )